Privacy Policy

Medisch en Oncologisch Voetzorg Verlener Nelly Remijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch en Oncologisch Voetzorg Verlener Nelly Remijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval :

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Medisch- en OVV  Nelly Remijn

06-28550328